ចំណេះដឹងគឺ ដើម្បីចែករំលែក

ITIL គឺជាសមូហកម្មនៃសៀវភៅជាច្រើន ដែលផ្តល់មគ្គុទេ្តសក៏ដល់បណ្តាស្ថាប័នក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគន្លងដ៏ប្រសើរបំផុត ដែលបានសិក្សាពីបទពិសោធន៍ ត្រូសត្រាយ និងចងក្រងការអនុវុត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងជិវភាពរស់នៅ និងអាជីវកម្មផ្សេងៗ ។

អត្ថបទត្រូវបានគេចងក្រងឡើងជា៤ផ្នែកធំៗ ៖

១. អំពីរការការពារ និងសុវត្ថភាព

២. អំពីរគ្រោងការណ៍

៣. គ្រប់គ្រងកម្មវិធី(software asset)

៤.រៀបចំកម្មវីធី (managing application)

ពត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីITIL គឺមកពីស្ថាប័នពាណិជ្ចកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសតាមរយះគេហទំព័ររបស់គេ ។

htttp://www.best-management-practice.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: