ចំណេះដឹងគឺ ដើម្បីចែករំលែក

សូមជំរាបថាអ្វីៗដែលបានកើតឡើង កំពង់កើតឡើង និងនឺងកើតឡើងសុទ្ធតែមាន ហេតុនិងផល ដែលនាំអោយវាកើតឡើង ។ យ៉ាងណាមិញ អ្វីដែលនាំមនុស្សយើងធ្វើ សកម្មភាពណាមួយ អំពើ ណាមួយ គឺសុទ្ធតែមានហេតុនឹងផលដែលនាំអោយយើង គិតថានឹងត្រូវធ្វើវាដូចគ្នាដែរ គ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងមិនបានគិត អោយដិតដល់ថាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលពិតប្រាកដដែលនាំ អោយការប្រព្រឹត្ត ទាំងនោះកើតឡើង ។ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមលើកយកការសិក្សាមួយដែលនិយាយអំពីហេតុផលទាំង៦យ៉ាង ដែលនាំអោយយើងធ្វើអ្វីមួយដូចតទៅ៖

១). ការពេញចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន

គឺជាទំនោផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនគិតថានឹងធ្វើ បើសិនជាយើងសាកសួរនិងឆ្លើយដោយខ្លួនាឯង ចំលើយទាំងនោះនិងមានដូចជា “ខ្ញុំចូលចិត្ត …វាមិនមែនជាការសប្បាយសំរាប់ខ្ញុំ…វាធ្វើអោយខ្ញុំមានអារម្ភណ…នោះគឺជាខ្ញុំ..វាស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំ” ។

២). សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន

ជាធម្មតាយើងអាចនឹងគិតធ្វើរឿងជាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងគិតពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបាននោះវានឹងនៅសល់តែមួយចំនួនតូច ប៉ុណ្ណោះ ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តកើតឡើងបានលុះត្រាតែយើងមានការពេញចិត្តខាងលើបូករួមនិងសមត្ថភាព របស់យើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានផងដែរ ។ ជារឿយៗយើងលឺពាក្យថា”ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ…មិនដឹងថាត្រូវធ្វើវាយ៉ាងម៉េចឡើយ… មិនដែលរៀនធ្វើវាទេ…មិនដែលមានអ្នកណាបង្រៀនខ្ញុំសោះ..ខ្ញុះព្យាយាមធ្វើវាតែនៅតែមិនអាច..”

៣). ការពេញចិត្តនៃសង្គម

គឺជាទំនោររបស់សង្គមដែលនៅជំវិញ ដោយមានបរិយាកាសជំវិញសំដែងចេញនៅការពេញចិត្តចំពោះអ្វីមួយដែលយើងធ្វើ ជាហេតុជំរុញ អោយមនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តនោះសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជា “ថ្នាក់ដឹកនាំប្រាប់អោយធ្វើដូចច្នេះ…គាត់ត្រូវបានគេលើកសរសើរ..អ្នកផ្សេងទៀតក៏ធ្វើវាដូចគ្នា..ខ្ញុំធ្វើដូចដែលអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើ..”

៤). សមត្ថភាពរបស់សង្គម

ដូចគ្នាទៅនឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែរ សកម្មភាពប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែសង្គមនៅជំវិញផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអោយយើងអាចធ្វើវាទៅបាន ។ តំរូវការចំបាច់មានដូចជា ជំនួយ ពត៏មាន និងប្រភពធនធាន “គាត់មិនបានផ្តល់សម្ភារះដល់ខ្ញុំ…នៅពេលយើងត្រូវការជំនួយបាត់មុខអ្នកទាំងអស់គ្នា..ខ្ញុំត្រូវការ ការអនុញ្ញាតិពីលោកប្រធានតែគាត់មិនស៊ីញ៉េ..។

៥). ការពេញចិត្តនឹងទំរង់រូបភាព

ការពេញចិត្តនិងទំរង់រូបភាព ឬរចនាសម្ពន្ធ័គឺជាការពេញចិត្តចំពោះរង្វាន់ ការឡើងថានៈ ការលើកទឹកចិត្ត និងការលើកឡើងពីស្នាដៃផ្សេងៗ ។

៦). សមត្ថភាពទំរង់រូបភាព

គឺជាឧបករណ៍ មធ្យោបាយ ពត៏មាន របាយការណ៍ បរិយាកាសនយោបាយ ។ល។ ឧទាហរណ៍ “កុំព្យូទរ៍របស់ខ្ញុំខូច…លោកប្រធានយកពត៏មានពីការវិភាគ មិនមែនពីអតិថិជន..វាប្រញ៉ាប់តែត្រូវរង់ចាំដោយសារការិយាល័យធិបតេយ្យ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: