ចំណេះដឹងគឺ ដើម្បីចែករំលែក

លក្ខន្តិក

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់គេហទំពរ័ ។ បើសិនជាលោកអ្នកបន្តកាស្រាវជ្រាវនៅលើគេហទំព័រនេះទៀត មានន័យថាលោកអ្នកយល់ព្រមប្រតិបត្តិតាមរាល់គ្រប់លក្ខន្តិកដូចខាងក្រោម បើសិនជាលោកអ្នកមិនយល់ព្រមផ្នែកណាមួយនៃលក្ខន្តិកសូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះកម្មវត្្ថុលក្ខន្តិកដូចតទៅ:-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: